9 mei Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de Wijkgemeenschap Groot Deijleroord nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2019 op donderdag 9 mei 2019.

 • Inloop + koffie 19.00 uur;
 • Aanvang vergadering: 19.30 uur;
 • Adres: Deijlerhuis, Hofcampweg 3, 2241 KD Wassenaar.
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 12 april 2018, zie onze website
 4. Jaarrekening 2018, zie onze website
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming kascommissie
 7. Begroting 2019, zie onze website
 8. Voorstel contributieverhoging 2019 naar € 10,00 per gezin, incassering zal per 2019 alleen door de Wijkgemeenschap plaatsvinden.
 9. Rooster van aftreden bestuursleden:
  – Voorzitter: Nico van Egmond – herkiesbaar
  – Maria Bellekom-Vogels – herkiesbaar
  – Secretaris: vacant
  – Afscheid van bestuurslid verkeerszaken: Joop Steinebach, vorig jaar reeds vervangen door Henk de V ries.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting om ca. 20.30 uur
 12. Korte presentatie ‘Wassenaar Doet’ door mevr. Jolanda Rambalje van de
  Vrijwilligerscentrale.

Aansluitend is er een hapje en een drankje voor iedereen.