De geschiedenis van Wijkgemeenschap Groot Deijleroord

Op 1 oktober 1930 wordt in Wassenaar de eerste buurtvereniging van Wassenaar opgericht en draagt de naam “ Buurtvereeniging Deyleroord en Omgeving “ . De indertijd vastgestelde geografische grens is nagenoeg hetzelfde als de huidige grens. In de oprichtingsakte van 1 oktober 1930 wordt de naam, duur, zetel en doel van onze vereniging als volgt vastgesteld en als volgt verwoord:

Artikel 1: De Vereeniging draagt den naam van Buurtvereeniging ‘Deyleroord en Omgeving’ , omvattende de deelen der gemeente Wassenaar, genaamd ‘Den Deyl’, ‘Deyleroord’ en ‘Maaldrift’, Hieronder kortweg aangeduid als ‘de Vereeniging’ en is aangegaan voor het tijdvak, aangevangen

3 September 1930 en eindigende 31 December 1958, behoudens verlening voor laatsgenoemde datum. Zij is gevestigd te Wassenaar.

Artikel 2: De Vereeniging stelt zich ten doel de behartiging van de belangen der in artikel 1 genoemde delen der gemeente Wassenaar. Zij stelt zich voor dit doel te bereiken door:

  1. Het houden van vergaderingen;
  2. Bespreking met en requestreering bij de bevoegde autoriteiten;
  3. Het aanwenden van alle wettige middelen, welke aan het bereiken van haar doel bevordelijk zijn.

De vereniging wordt opgericht met het oog op de ontwikkeling en toekomst in dit gebied. Echter mede door de economische crisis en de Tweede Wereldoorlog wordt pas vanaf 1950 gestart met de bouwplannen en de realisatie van de nieuwbouwwijken zoals Tranendal, Polanenpark en Weteringpark.Het huidige gebouw was vroeger eigendom van de Hervormde Gemeente Wassenaar en is nadat de Messiaskerk werd gebouwd (1966) eigendom geworden van de Gemeente Wassenaar. Nadien wordt het gebouw verhuurd aan onze vereniging. Alle activiteiten vonden hoofdzakelijk plaats in het huidige gebouw met de naam Deylercentrum. Voor kinderen waren dat de jaarlijkse feesten van Sinterklaas, Kerstfeest, Paasfeest en voor de ‘ouderen’ schaken, bridgen, klaverjassen e.d.. In deze jaren waren de aangestelde buurtcommissarissen ,bewoners uit de wijk, de oren en ogen van het bestuur. Op dit moment wordt het gebouw via de vereniging verhuurd aan bridge-, dans-, en schaakclubs en een kerkgenootschap.