Aankondiging ALV op 29 juni 2023 om 19.30 uur

Geacht lid van de Wijkgemeenschap Groot Deijleroord,

In de Wassenaarse Krant van afgelopen vrijdag maakten wij melding van de ALV op donderdag 29 juni, aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). Langs deze weg ook onze persoonlijke uitnodiging om de ze vergadering bij te wonen. Na de ALV geeft projectontwikkelaar EFY een toelichting op het project “locatie Den Deijlschool” met ook aandacht voor de toekomst van het Deijlerhuis en de buurttuin. Voor het beantwoorden van uw vragen is ook een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig en uiteraard ons bestuur.

De agenda van de ALV luidt als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag 18 mei 2022
4. Jaarrekening 2022
5. Verslag Kascommissie 2022
6. Benoeming Kascommissie 2023
7. Begroting 2023
8. Bestuursverkiezing – aftredend en herkiesbaar Maria Bellekom en Nico van Egmond
9. Rondvraag + Sluiting

De financiële stukken zijn in te zien via http://www.wijkgemeenschapgrootdeijleroord.nl/verslagen/