Ledenvergadering

Wijkgemeenschap Groot Deijleroord

Verslag van de Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 4 juni 2016 aanvang 16.00 uur

Aanwezig: Jan van der Kooy, Eric van der Marel, Cocky Sprock, Wikke de Vries,
Lisette van den Broek, Cee Weij, Truus van Egmond, Anja Peters, Kees van der Kroft

Bestuur: Nico, Herman, Netty en Maria.

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen op deze
namiddag hartelijk welkom

2 Ingekomen stukken
Er is een brief ontvangen van de heer Van der Spek, waarbij aandacht wordt gevraagd
voor het bouwen van betaalbare woningen/ appartementen in Wassenaar.

3 Verslag ALV 30 mei 2015
Eric verzoekt om zijn naam juist te spellen: Van der Marel
Tevens vermeldt Eric dat de huur van de schakers niet juist in het programma is opgenomen.

4 Jaarrekening 2015
Herman licht de jaarrekening toe en Nico legt de problematiek van de te betalen huur aan
de Gemeente uit. De huur zal omhoog gaan en wij zullen daarvoor meer subsidie ontvangen.
Anja Peters vraagt aandacht voor de slechte staat van de stoelen.
Jan van der Kooy merkt op dat het vermogen van onze vereniging goed is, waarop Eric
van der Marel een compliment geeft aan onze penningmeester, Herman.

5 Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Anton de Vries en Wikke de Vries hebben
geen onrechtmatigheden aangetroffen

6 Benoeming Kascommissie
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Wikke de Vries en Kees van der Kroft.
Anja Peters zal reserve lid zijn.

7 Begroting 2016 en toelichting jaar 2017
Kees vraagt naar de financiële jaarindeling in verband met het feit dat de verenigingen hun
jaar hebben ‘lopen’ vanaf september tot juni. Dit maakt het opstellen van een begroting
iets meer ingewikkeld.
Eric van der Marel vraagt naar de begroting 2017. Herman zegt dat hij die niet kan opstellen in verband
met de onzekere situatie m.b.t. de huurafdrachten aan de gemeente.

8 Voorstel contributieverhoging van € 7 naar € 8
Dit voorstel wordt aangenomen. Vanaf het jaar 2017 bedraagt de contributie € 8 per gezin.

9 Rooster van aftreden
Fahrad Amini is aftredend volgens het rooster. Hij is herbenoemd tot 1 juni 2020.

10 Rondvraag
Jan van der Kooij vraagt ook aandacht voor het bouwen van betaalbare woningen voor
Deijleroord bewoners, die kleiner willen gaan wonen.

11 Sluiting
Aansluitend is er een gezellige borrel.